ในปี 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 3 ท่าน โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพชร อนันตศิลป์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และนายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ประกอบกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แต่งตั้ง นายอนุกูล ปีดแก้ว เป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ดังนั้น เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและข้อมูลที่สำคัญของธนาคารอาคารสงเคราะห์ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจต่อการทำหน้าที่และภารกิจของธนาคารได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ธนาคารจึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่(Board Orientation) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
  1. มอบ “คู่มือกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ อาทิ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 และแนวทางการปฏิบัติแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล (Guidelines on Effective Function of The Board of Directors of State – Owned Enterprise) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการธนาคาร จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคาร การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โครงสร้างของธนาคารคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงอำนาจหน้าที่รายงานประจำปี กำหนดการประชุมคณะกรรมการธนาคารประจำปี อัตราค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของกรรมการ รวมทั้งข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการกำกับ ควบคุม และอำนวยกิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น
  2. นำเสนอในรูปแบบการบรรยายข้อมูลที่สำคัญด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญโดยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
  3. การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของฝ่าย/สำนักต่างๆ ภายในสำนักงานใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกิจการของธนาคาร ทั้งหน่วยงานที่เป็น Front Office และ Back Office เช่น ศูนย์พระราม 9 ศูนย์ปฏิบัติการสินเชื่อนครหลวง (Premier Service Center : PSC) เป็นต้น