มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดทำ และทบทวนแผนแม่บท ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน โครงการงบประมาณ และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปีให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารรับทราบก่อนเริ่มปีบัญชี

2. กำหนดและทบทวนแนวทางการสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม พร้อมกระตุ้นและ สร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกระบวนการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

4. ติดตามและประเมินผลสำเร็จจากการส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์กร พร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อผลักดันให้บรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส

5. มีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

6. ดำเนินการอื่นใดที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนี้ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร