มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณากำหนดและทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย และแผนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารการ จัดการความรู้ และการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการจัดการความรู้

2. กำหนดและทบทวนกิจกรรม การถ่ายทอดและการแบ่งปัน รวมถึงการส่งเสริมการใช้ องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร รวมถึงพิจารณาคัดกรอง Best Practices ของธนาคาร เพื่อนำไปขยายผลพัฒนาองค์กร และเข้าร่วมประกวดแข่งขันกับองค์กรภายนอก

3. กำหนดและทบทวนแนวทางเชิงกิจกรรมในการสร้างบรรยากาศการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรรวมถึง ทบทวนกระบวนการส่งเสริม หลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กร ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ และแนวความคิดเชิงนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ แก่ธนาคารอย่างเป็นรูปธรรม

4. ประเมินผลความสำเร็จจากการส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

5. มีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามความเหมาะสม

6. ดำเนินการอื่นใดที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร