1. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของธนาคารฯและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานยึดมั่น จริยธรรม จรรยาบรรณ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (GIVE+4) ของธนาคาร
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
  5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของธนาคาร โดยมุ่งสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานที่เป็นเลิศ
  6. ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล
  7. พนักงานทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานทีดีโดยยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (GIVE+4)”