ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (“ธนาคาร”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของธนาคาร แนวปฏิบัติ รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยชี้แจงให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารอาคารสงเคราะห์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารอาคารสงเคราะห์สำหรับบุคคลภายนอก

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารอาคารสงเคราะห์สำหรับบุคคลภายนอก (ฉบับย่อ)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของธนาคารอาคารสงเคราะห์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารอาคารสงเคราะห์สำหรับบุคคลภายใน

นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ทางการตลาด

นโยบายการจัดการในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของธนาคารอาคารสงเคราะห์