1. ยกระดับการบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้นวัตกรรม และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติมาตรฐานที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และมาตรฐานสากล (ISO 56002) เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
  2. สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนเกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

 

 

คำสั่งคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 37/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563