1.  ยกระดับการบริหารจัดการความรู้ขององค์กร ให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
  โดยยึดหลักแนวทางปฏิบัติ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร เพื่อ
  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
 3. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ระหว่างองค์กร
  กับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร โดยมุ่งหวังให้เป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และกระบวนงานใหม่ ตลอดจนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศข้ามหน่วยงาน และสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร
 4. สร้างระบบการจัดการความรู้ ที่บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนต่อพันธกิจของธนาคารที่ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และ วิสัยทัศน์ในการเป็น “ธนาคารที่ดีทีสุดสำหรับการมีบ้าน”

 

  คำสั่งคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 38/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563