ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง 
มีนโยบายการบริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) จึงได้ประกาศ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคาร โดยมีสาระสำคัญดังนี้