การบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้วยวิสัยทัศน์และภารกิจของธนาคาร ในสภาวะที่การดำเนินธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรงนั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคารจึงดำเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้สามารถอยู่รอดหรือมีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน โดยตระหนักดีว่าการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการและการเติบโตของผลตอบแทนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การธำรงรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงาน ยังถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารทุกระดับขององค์กรที่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล

ธนาคารได้มีกระบวนการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับธุรกิจของธนาคารที่กำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจของธนาคาร เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านการพัฒนา (Human Resource Development) และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) และแนวทางของระบบการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายเป็นระยะและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อผลักดันกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายจัดทำโครงสร้างอัตรากำลัง การวิเคราะห์อัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน การดำเนิน โครงการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายขึ้นสู่ตำแหน่งในอนาคต การสร้างวัฒนธรรมด้านการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกับองค์กร การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เช่น การทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การพัฒนาระบบการประเมินผล (PMS) และการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Engagement ) ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารบรรลุเป้าหมาย และเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

การดำเนินการด้านการสรรหาบุคลากรและการรักษาบุคลากร

ธนาคารได้มีการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความโปร่งใส โดยดูจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิธีการคัดเลือกบุคลากรมีการดำเนินการหลากหลายวิธี เช่น การสอบข้อเขียนด้านความถนัด (Aptitude Test) การสอบข้อเขียนเฉพาะด้าน(Function Test) และการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นต้น สำหรับในปีพ.ศ. 2556 ธนาคารมีการรับพนักงานเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายงานโดยเฉพาะด้านกิจการสาขา โดยได้นำหลักการสัมภาษณ์แบบ Competency-based Interview มาปรับใช้เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพและคุณลักษณะตรงกับความต้องการของธนาคาร รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังและการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายสาขาในการให้บริการเพิ่มในปีพ.ศ. 2557 สำหรับการรักษาบุคลากร ธนาคารได้ดำเนินการผ่านโครงการผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้แก่พนักงานที่มีความสามารถได้แสดงศักยภาพเพื่อความพร้อมในการขึ้นสู่ตำแหน่งระดับบริหารโดยไม่ต้องใช้ระยะเวลานาน เป็นต้น

การดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร

ธนาคารตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่า ดังนั้นการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจึงเป็นภารกิจสำคัญ โดยธนาคารได้มีการกำหนดแผนการอบรมที่มุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี มีการจัดอบรมพนักงานใหม่ให้พร้อมต่อการรองรับการขยายงานและการแข่งขัน พร้อมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะแก่พนักงานให้ตรงกับความต้องการของธนาคาร โดยใช้การพัฒนาแนวหลักความสามารถของบุคลากร Competency-based ขณะที่พนักงานหรือผู้บริหารที่จะเกษียณอายุงาน ธนาคารจะจัดให้มีการถ่ายโอนความรู้สู่พนักงานรุ่นถัดไป (Knowledge Transfer) รวมถึงการส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากหลักสูตรอบรมต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญในปีพ.ศ. 2556 ธนาคารได้จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน เช่น โครงการตามรอยพ่อชีวิตพอเพียง ให้พนักงานรู้จักและเข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาในระบบ e-Learning โดยพนักงานสามารถลงทะเบียนเลือกอบรมหลายหลักสูตรตามที่พนักงานต้องการ

การดำเนินการด้านจรรยาบรรณ

ธนาคารให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม ด้วยการจัดทำเป็นข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณให้พนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งทำการประเมินผลด้านจริยธรรมของพนักงานเป็นระยะโดยเชื่อว่าหากพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความขยัน และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ย่อมทำให้เกิดผลดีต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติโดยรวม ธนาคารได้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษาเจตนารมณ์จรรยาบรรณ เพื่อกำกับดูแลเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น องค์กรคุณธรรม พัฒนาคุณภาพจิตใจให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานตลอดจนสร้างสมดุลให้แก่ชีวิต เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร นอกจากนี้ธนาคารยังดำเนินโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านจรรยาบรรณซึ่งเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน การดำเนินการดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอีกทางหนึ่ง

การดำเนินการด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ

ด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ธนาคารได้มีการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและกำหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน เช่น การกำหนดสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมและครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินค่าช่วยเหลือบุตร ประกันชีวินและอุบัติเหตุกลุ่ม การฌาปนกิจสงเคราะห์ มูลนิธิ ธอส. 60 ปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารยังได้มีกองทุนสวัสดิการเพื่อให้พนักงานได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น จัดสรรงบประมาณด้านการกีฬาและสันทนาการ การให้พนักงานกู้ยืมเพื่อไปใช้ประโยชน์อื่นตามหลักเกณฑ์ของเงินกองทุนฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยสวัสดิการที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้ง มีการปรับปรุงสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันให้พนักงานธนาคารทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถรักษาพนักงานให้ปฏิบัติงานอยู่กับธนาคารได้ตลอดไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

การบริหารงานในการขับเคลื่อนธนาคารให้บรรลุเป้าหมายนั้น ธนาคารมีค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนของธนาคาร