หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประจำปี 2566 (12)

สามารถดาวน์โหลดด้วยตัวเองได้ที่ ช่องทาง Website ธนาคาร , GHB All GEN

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ไม่จัดส่ง

ไม่ได้ ต้องเฉลี่ยเท่า ๆ กันทุกคน แต่จำนวนดอกเบี้ยที่นำไปหักลดหย่อนรวมกันทุกคนหักได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น บัญชีเงินกู้มีผู้กู้ 4 คนบัญชีเงินกู้มีรายการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตลอดปีภาษีจำนวน 160,000 บาท สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้น หักลดหย่อนภาษีได้คนละ 25,000 บาท

ซื้อที่ดินอาคาร /ซื้อห้องชุด / ปลูกสร้างอาคาร / ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง / ไถ่ถอนที่ดินอาคาร / ปลูกค้าอาคารบนที่ดินราชพัสดุ / เอื้ออาทรครบกำหนด / เอื้ออาทรครบกำหนดระหว่างปี

ซื้อที่ดินเปล่า / ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก / ต่อเติมซ่อมแซม / ชำระหนี้ / บัญชีสถานะ DFC (บังคับคดี) / บัญชี MRTA (ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ) / บัญชีบ้านเอื้ออาทรยังไม่ครบกำหนด / สินเชื่อแฟลต SME

จะแสดงข้อมูลแยกเป็น 2 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 ก่อนถอนตัวผู้กู้ แสดงชื่อผู้กู้ทุกคนพร้อมรายการชำระดอกเบี้ยตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึงก่อนวันที่ถอนตัวผู้กู้
  • ฉบับที่ 2 หลังถอนตัวผู้กู้ แสดงชื่อผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ในบัญชีเงินกู้ พร้อมรายการชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ถอนตัวผู้กู้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ให้ติดต่อสาขาของธนาคาร หรือติดต่อ GHBank Call Center 0-2645-9000

ไม่ได้ ผู้ที่มีสิทธิ์ในการนำดอกเบี้ยไปหักลดหย่อนภาษี จะต้องกู้ร่วมกันเท่านั้น และหากเป็นผู้กู้ร่วมก็ได้สิทธิ์ลดหย่อนคนละครึ่ง

ทำสัญญากู้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป