มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สถานะNPLหรือลูกหนี้ที่ยังมีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร (M17) (7)

ลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPL (วันค้างชำระ มากกว่า 90 วันขึ้นไป) หรือเป็นลูกหนี้ที่ยังมีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ / หรือปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่าน Application GHB ALL BFRIEND ได้ช่องทางเดียวเท่านั้น

เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ภาพถ่ายกิจการ หรือ Statement เป็นต้น

มาตรการนี้ธนาคารให้สิทธิเฉพาะลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL เท่านั้น

สามารถชำระเงินงวดมากกว่าที่กำหนดไว้ได้ โดยธนาคารจะนำเงินที่ชำระเกินไว้ไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกค้า (ถ้ามี)

ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่าน Application GHB ALL BFRIEND และ Line GHB Buddy

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่าน Application GHB ALL BFRIEND ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 – วันที่ 30 ธันวาคม 2566

Load More