ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564-2568 (ทบทวน ปี 2565-2568) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2565  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ธอส.กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 3 วัตถุประสงค์ (SMO) โดยมีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ปี 2565

ผลการสำรวจความพึงพอใจพบว่า ในภาพรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อธอส. (% Top 2Box หรือ %T2B) ร้อยละ 97.08%

แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธอส.กำหนดรูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสัมพันธ์อันดี และสร้างความผูกพันอันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้