แผนแม่บท การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ปี 2566

1.ที่มาและความจำเป็น
สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้นำระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) มาใช้ในปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การประเมินผลการดำเนินงาน (Key Performance Area) และการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) รวม 8 ด้าน การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เป็นหนึ่งด้านในกรอบการประเมินดังกล่าว ได้กำหนดให้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ธนาคารมีระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และก่อให้เกิดการบูรณาการเข้ากันกับการกำกับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดับ

2.บริบทเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธอส.มีการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการรับฟังความต้องต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำมากำหนดทิศทางและกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธอส. เพื่อร่วมกันทำให้คนไทยมีบ้าน โดยธอส.ได้บริหารจัดการความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสัมพันธ์อันดี และสร้างความผูกพันอันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1 กรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิสัยทัศน์ (Vision)ธนาคารที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีที่สุด
พันธกิจ (Mission)ร่วมกันทำให้คนไทยมีบ้าน
วัตถุประสงค์ (Purpose)สร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขอบเขต (Scope)การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566-2570

2.3 แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566-2570

2.4 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของธนาคาร
ธอส.มีการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญมาจากการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระบบงาน (Work System) ของธอส. แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้

2.5 ประเด็น (ISSUE)/ ความต้องการ / ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธอส.พิจารณาประเด็น(Issue)/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้จากผลการสำรวจเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) และนำมาจัดลำดับความสำคัญเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำไปเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566 ทั้งนี้จากการทบทวนประเด็นความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประเด็นทั้งหมด 17 ประเด็น ดังนี้
1. การกำกับดูแลกิจการ
2. ความมั่นคงทางการเงิน
3. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
5. นวัตกรรมและการให้บริการการเงินแบบดิจิทัล
6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
7. การบริหารและพัฒนาบุคลากรด้วยความเป็นธรรม
8. การสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และชุมชน
9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
10. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
11. การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
12. ให้บริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ
13. การเข้าถึงบริการทางการเงินและส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
14. สุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
15. วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
16. การสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
17. ธอส.ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง

การจัดลำดับความสำคัญประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธอส.มีการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่มีความสำคัญต่อธนาคารและประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการจัดลำดับความสำคัญประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลโดยได้พิจารณาจากประเด็นที่มีความสำคัญต่อธนาคารและประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566