1.วัตถุประสงค์การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  1. เพื่อศึกษาความต้องการความคาดหวังและความกังวล ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ
  2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสัมพันธ์อันดี และสร้างความผูกพันอันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างประสิทธิภาพ
  3. เพื่อบูรณาการการดำเนินงานเข้ากับการบริหารจัดการในทุกระดับ ลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

2.กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของธนาคาร