ชื่อธนาคาร :
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประเภทธุรกิจ :
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :
0994000164858
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 63 ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :
0-2645-9000
โทรสาร :
0-2645-9001
เว็บไซต์ :

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง