วิสัยทัศน์ (Vision)

“ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน”

พันธกิจ (Mission)

Mission GHBank

ค่านิยม (Value)

G I V E +4

Gยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance)
Iสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovative Thoughts)
Vร่วมใจทำงาน (Value Teamwork)
Eบริการเป็นเลิศ (Excellent Services)
Cกล้าเปลี่ยนแปลง ((En)courage to Change)
Aมุ่งมั่นความสำเร็จ (Achievement Oriented)
Pเชี่ยวชาญในงาน (Professional)
Sเสร็จก่อน / ตรงเวลา (Speed)