ธนาคารได้นำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 7 ประการ ได้แก่ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics, และ Participation มาใช้ในการดำเนินงานและเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance (CG) ตามหลักมาตรฐานและแนวทางกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ ธอส.เป็นองค์กรของรัฐที่มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในเรื่อง พฤติกรรมบ่งชี้ CG 7 ประการ ให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ธนาคารยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการกำกับดูแลที่ดีแก่พนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดกิจกรรม “บุคคลต้นแบบ” ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลประจำปี2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างพนักงาน เป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม นำไปสู่วัฒนธรรมและค่านิยมของธอส. เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม สร้างการมีส่วนรวม ภายในธนาคารให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนและสร้างระบบกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม จรรยาบรรณ ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนแบ่งปันและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมในระบบ KMS ของธนาคาร รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ สร้างความมั่นใจ ไว้วางใจ ยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่สำคัญธนาคารยังมีการดำเนินกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การสำรวจคาดหวังและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเมินพฤติกรรมพนักงานให้สอดคล้องตามหลัก CG&CSR การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย CG และข้อมูลผ่านระบบอินทราเน็ตตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร เช่น งาน CG&CSR Spirit Day / GIVE Day / Outsource Day / Developer Day /ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ / ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และกิจกรรมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้าน CG ผ่านเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และเชื่อมโยงไปสู่ระบบการจัดการความรู้ มีการประเมินการรับรู้ของพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านแบบสอบถามออนไลน์เพื่อนำ ไปสู่การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและการดำเนินงานต่างๆ ด้าน CG ตลอดจนสามารถยกระดับแนวทางและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารสู่ มาตรฐานสากล สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน CG ให้เกิดขึ้นภายในธนาคาร และนำไปสู่ความสำเร็จ