นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต ่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CG&CSR) มีหน้าที่กำกับดูแลระบบงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของสคร.และได้มีการทบทวน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จริยธรรมได้ครบถ้วน และเพื่อนำองค์กรไปสู่พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมของธนาคารตามกรอบที่กำหนดไว้จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารดังนี้

“คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ว่าการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กรของธนาคารเป็นไปโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักบนพื้นฐานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อภารกิจและหน้าที่ที่มีต่อลูกค้าทั้งปวงโดยความเสมอภาค รวมถึงพัฒนานวัตกรรม ในการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร ถือได้ว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน”

เป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  1. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในธนาคารทุกฝ่าย / สำนักอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจน
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามพื้นที่และสาขาทั่วประเทศ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการเสนอแนวคิดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
  3. การติดตาม รายงานผล และประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการ CG&CSR คณะกรรมการ CG& CSR และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอ