ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีภารกิจหลักเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ คณะกรรมการธนาคารกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของธนาคารโดยยึด “หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ ” ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรอบในการดำเนินงานควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ พร้อมอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ เพื่อให้ระบบการทำงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของธนาคาร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

  1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ทำหน้าที่เสนอแนวนโยบาย เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทาง และทบทวน ส่งเสริม กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนแม่บท และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ของธนาคารประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ที่มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมอย่างเป็นทางการอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
  2. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและจัดทำแผนแม่บท และตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้และการมีส่วนร่วม ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ทบทวน และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ทุกไตรมาส