ธนาคารได้นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของธนาคาร หลักการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของ สคร. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) โดยมีความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ระยะเวลา 5 ปี (2566-2570) ซึ่งเป็นการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ (ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับการดำเนินงานด้าน CG&CSR สู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างระบบงาน/กระบวนการจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมด้าน CG จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนดำเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ด้าน CG จำนวน 8 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การจัดทำแผนประจำปี และแผนวิสาหกิจของธนาคาร การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
  2. ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย การดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ / แผนปฏิบัติการประจำปี และการจัดทำตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติงาน
  3. ด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน ประกอบด้วย การรายงานข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ และการจัดทำรายงานทางการเงิน
  4. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของธนาคารในรายงานประจำปีทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน การรับเรื่องข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  5. ด้านการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบงบการเงินโดยหน่วยงานภายนอก การตรวจประเมินระบบด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การตรวจประเมินผลองค์กรตามระบบ SEPA
  6. ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานและบริษัทคู่ค้า และการนำเสียงของลูกค้า รวมถึงข้อร้องเรียนมาปรับปรุงและพัฒนา
  7. ด้านการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบด้วย การดำเนินการออกผลิตภัณฑ์การบริการ และการปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย การดำเนินการเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวง / นโยบายของรัฐบาลและการจัดทำกระบวนการ ตัววัดและเป้าประสงค์ที่สำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่กำหนด
  8. ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ประกอบด้วย การดำเนินการส่งเสริมและทำให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณีและการส่งเสริมและติดตามการประพฤติปฏิบัติอย่างมี จริยธรรมในโครงสร้างการกำกับดูแลทั่วทั้งองค์กร