หมายเหตุ: ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2565 อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา