ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกธนาคารอาคารสงเคราะห์