ธนาคารมีกระบวนการรับฟัง “เสียงของลูกค้า” อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการในการเฟ้นหาความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีคณะกรรมการบริหารความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เป็นผู้กำหนด,ทบทวน แนวทางและช่องทางการรับฟังข้อมูลต่างๆของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ทั้งลูกค้า หน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัทคู่ค้า สามารถแสดงความคิดเห็นแจ้งปัญหาการใช้บริการ ตลอดจนเบาะแสการทุจริต ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถนำไปพัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือ แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ขั้นตอน/วิธีการของ VOC