มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

มีการตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

  1. การตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างหน่วยงาน / คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับรายชื่อบริษัท/ห้าง/ร้านที่ทำธุรกรรมกับธนาคารฯ ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. การตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างหน่วยงาน / คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับรายชื่อบริษัท/ห้าง/ร้านที่ทำธุรกรรมกับธนาคารฯ ในขั้นตอนการทำสัญญา
  3. การตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างหน่วยงาน / คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับรายชื่อบริษัท/ห้าง/ร้านที่ทำธุรกรรมกับธนาคารฯ ของผู้บริหารและพนักงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการเป็นรายไตรมาส

แนวปฏิบัติ