ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใช้ หลักการของ 3-Lines of Defense ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล มาเป็นเครื่องมือหนึ่งของมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งจุดประสงค์สำคัญของ “Lines of Defense Model” คือ หลักการควบคุมดูแลแบบเป็นลำดับขั้นให้เป็นไปตามกฎระเบียบขั้นตอนปฎิบัติงาน โดย 3 Lines of Defense ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เป็น 1st Line , 2nd Line และ 3rd Line ซึ่งกระบวนการในแต่ละระดับ (Line) จะก่อให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี ทำให้ธนาคารบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความเสี่ยง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับรูปแบบการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

First Line : หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงที่จะเป็นผู้เข้าใจในธุรกิจและความเสี่ยงที่มากับงานที่รับผิดชอบ มีหน้าที่กำกับดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มีการควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

Second Line : เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับควบคุมดูแล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการวางกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารกฎเกณฑ์ต่างๆไปยังหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง หรือ First Line เพื่อดูแลว่าการทำงานของหน่วยงานต่างๆเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

Third Line ทำหน้าที่ สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานการทำหน้าที่ของ First Line และ Second Line เพื่อให้ความเชี่อมั่นว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ คู่มือ นโยบาย โดยมีกระบวนการในการสอบทานแบบ onsite และการใช้ระบบงานในการสอบทาน