เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างเป็นทางการ

ซึ่งผลปรากฏว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ผลคะแนนประเมินที่ 99.55 เป็นอันดับที่1 จากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 426 หน่วยงาน และเป็นอันดับที่ 1 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จาก 69 หน่วยงาน ที่เข้ารับการประเมินฯ ในการนี้ยังส่งผลไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งธนาคารจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม ความโปร่งใส และตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป (เอกสารแนบ)