ธนาคารได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานต่างๆ ของธนาคารสู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ธนาคารจัดให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในธนาคาร ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ บริหารวินิจฉัย และการบริการข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ซึ่งมีสาระสำคัญของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

  1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งการประกวดราคาปกติและการประกวดราคาโดยวิธีประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ไว้บนระบบอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สาธารณชนในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร
  2. การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ ธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐานหรือขอความร่วมมือให้พนักงานธนาคารไปให้ปากคำในฐานะพยานบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอกที่ร้องขอตามกฎหมาย เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ศาล กรมบังคับคดีกรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เฉพาะหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกขอข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเท่านั้น
  3. ธนาคารได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการลูกค้า โดยให้ลูกค้าสามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 0-2645-9000
  4. ธนาคารได้นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและกระทรวงการคลัง เป็นประจำทุกปีปีละ 1 ครั้ง
  5. ธนาคารได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่พนักงาน