ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไตรมาส จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ
1/2561000
2/2561000
3/2561000
4/2561101
1/2562000
2/2562000
3/2562000
4/2562101
1/2563000
2/2563000
3/2563101
4/2563000
1/2564000
2/2564000
3/2564000
4/2564000
1/2565000
รวม303