ธนาคาร ฯ กำหนดแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักและปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture)และสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย ความเสมอภาค การหลอมหลวม ความสัมพันธ์ต่อกัน (Diversity Equity Inclusion & Belonging: DEL&BI)ในการสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ(Quality focused)ขององค์กรโดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยกำหนดทิศทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร GHbank Culture Roadmap ผ่านกระบวนการ 4A ประกอบด้วย

1. Aware

มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ การตระหนัก เพื่อปลูกฝังให้พนักงาน มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ผ่านการสื่อสาร และเสริมสร้างกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดกิจกรรม Meeting with MD, กิจกรรม Symphony Meeting เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพนักงานทั่วทั้งธนาคาร

2. Adopt

เสริมสร้างพฤติกรรมของพนักงานให้เกิดการคุ้นชิน และปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยการจัดทำแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

3. Adore

เสริมสร้างพฤติกรรมให้เกิดอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการยกย่องชมเชย สร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้พนักงานเห็นแบบอย่างและนำไปปฏิบัติและปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการเชื่อมโยงกับระบบงานที่สำคัญได้แก่ ระบบการสรรหา ระบบการพัฒนา ระบบการสร้างผู้นำองค์กร ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบความก้าวหน้าสายอาชีพ ระบบจริยธรรม การเปลี่ยนแปลง และระบบการเสริมความผูกพัน เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรม ทัศนคติ และเป้าหมายเดียวกันเพื่อส่งเสริมให้องค์กรบรรลุผล

4. Appraisal

ติดตามและประเมินผลเพื่อนำผลมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการประเมินวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น แบบสำรวจค่านิยมองค์กร (GIVE+4), GHB1TEAM และทัศนคติด้านวัฒนธรรมดิจิทัล(Digital Culture) ประจำปี