ธนาคารฯ ได้กำหนดนโยบายเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture Policy) ของธนาคารอาคาร สงเคราะห์ เพื่อให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ กำหนดแนวทางให้ผู้บริหารต้องยึดมั,นและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอด พัฒนา และปลูกฝังค่านิยม GIVE ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน รวมทั้งกำหนดให้ พนักงานทุกระดับมีพฤติกรรม ที่แสดงออกอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ GIVE และพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยึดหลักตามค่านิยม GIVE ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Path) รวมทั้งการประเมินขีด ความสามารถตามค่านิยม GIVE นอกจากนี้ธนาคารฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ตามคำสั่งธนาคาร ที่ 62/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการและมีรองกรรมการผู้จัดการทุกท่านเป็นคณะกรรมการ เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานด้านการเสริมสร้างค่านิยม GIVE ให้สอดคล้องกับทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร และ ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) และเพื่อยกระดับ การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนและสามารถสร้างให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามค่านิยม ที่พึงประสงค์ได้ โดยมีแผนการดำเนินงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย

1. การสร้างการรับรู้ /Awareness มีแผนงานที่สำคัญ ดังนี้

  • กำหนดนิยามค่านิยม GIVE+4
  • การเผยแพร่ค่านิยม GIVE+4 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น GHB info ,Smart Talk line@ , GHB Supermarket
  • การจัดทำคู่มือ GIVE+4 (ฉบับปรับปรุง) และสื่อสารประชาสัมพันธ์บนช่องทาง Digital
  • การจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศต่างๆ เช่น GIVE+4 Day , CG&CSR, KM-INNO Day เป็นต้น
  • การจัดทำสื่อการเรียนรู้ (E-Learning) เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร (GIVE+4)

2. การสร้างสภาพแวดล้อม/ Align มีแผนงานที่สำคัญ ดังนี้

  • ผู้บริหารกลุ่มงาน/สายงาน และ HR ประจำฝ่ายจัดทำแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร GIVE+4
  • จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารระดับสูง เรื่องค่านิยม I2, V2 และ E2 ของแต่ละ กลุ่มงาน/สายงาน
  • การจัดงาน Meeting with ‘MD’

3. การปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพนักงาน/Adopt มีแผนงานที่สำคัญ ดังนี้

  • กำหนดให้มีตัวชี้วัด (KPIs) เรื่องค่านิยมธนาคาร ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  • ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเรียน E-Learning เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อม ให้กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล