ธนาคารมุ่งปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้ที่ทุกฝ่าย / สำนัก / สาขาของธนาคาร นอกจากนี้ธนาคารยังมีช่องทางการสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

กรรมการผู้จัดการ

ตู้ ปณ.70 ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10320
จดหมายส่ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

ร้องเรียน / ขอความเป็นธรรม / การแจ้งปัญหา

ธนาคารได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการลูกค้า โดยให้ลูกค้าสามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียน โดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ ผ่านทาง website ธนาคาร (https://cm01.ghbank.co.th/ComplaintCenter/) และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 0-2645-9000

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ธนาคารได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการลูกค้า โดยให้ลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทาง website ธนาคาร (https://cm01.ghbank.co.th/ComplaintCenter/Home/f15 ) และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 0-2645-9000

Facebook

กล่องข้อความของ Facebook ธนาคารอาคารสงเคราะห์ :
https://www.facebook.com/ghbank
https://m.me/ghbank

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

อีเมล: crm@ghb.co.th
หรือ Call Center 0-2645-9000 โทรสาร 0-2645-9001-2
หรือติดต่อร้องเรียนด้วยตนเองที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 12 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่

กล่องรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ณ จุดต่างๆ ที่ให้บริการลูกค้า

ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทั่วประเทศ ธนาคารได้นำระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Complaint Management System) มาใช้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งระบบสามารถแสดงสถานะดำเนินงานได้ว่า เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ หรืออยู่ในสถานะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และสามารถเรียกดูรายงานการรับเรื่องร้องเรียนและรายงานการดำเนินการได้ ทำให้สามารถติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการจากฝ่าย / สำนัก ที่รับผิดชอบโดยตรงได้อย่างรวดเร็ว สร้างพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น อีกทั้งกรรมการผู้จัดการสามารถติดตามงานโดยเรียกดูข้อมูลในระบบได้