คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) และการประเมินผลตนเองของกรรมการ (Self Assessment) โดยในปี 2565 มีผลการประเมินเป็นดังนี้

  1. การประเมินผลคณะกรรมการ : มีหัวข้อในการประเมิน 5 หัวข้อ ได้แก่ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม การได้รับข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 99.64
  2. การประเมินผลตนเองของกรรมการ : มีหัวข้อในการประเมินจำนวน 6 หัวข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุม ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 99.07

ธนาคารได้สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา และอภิปรายผลการประเมินในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการธนาคารอย่างมีสาระสำคัญ รวมทั้งธนาคารได้นำข้อเสนอแนะของกรรมการธนาคารที่ได้จากการตอบแบบประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิผลการดำเนินการ และใช้เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ในการจัดทำแผนงานประจำปีที่สำคัญ และการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการธนาคาอาคารสงเคราะห์