ธนาคารได้จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ของคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครอบคลุมทั้ง การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการเยี่ยมชมกิจการ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ รวมถึงเสริมสร้างมุมมองใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการกำกับดูแลกิจการให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยธนาคารได้จัดส่งข้อมูลการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้แก่กรรมการธนาคารพิจารณาจัดสรรเวลาล่วงหน้า และกำหนดให้กรรมการธนาคารเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตามที่กรรมการแต่ละท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในชุดย่อยต่าง ๆ ในสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับมาตรฐาน เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institution of Directors : IOD) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นในการกำกับดูแลกิจการในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดอบรมเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารจึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่กรรมการธนาคารโดยเน้นการจัดอบรมภายในเฉพาะคณะกรรมการธนาคารในรูปแบบ In-House Training มากขึ้น โดยในปี 2565 ธนาคารได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคารเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับหลักสูตรรายชื่อกรรมการธนาคาร
1หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 321/2022 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)นายฉัตรชัย  ศิริไล
2หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 51/2022 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)นางพัชรี  อาระยะกุล
นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์
3หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2022จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)นายกฤษณ์  เสสะเวช
4หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 15/2022 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)นางพัชรี  อาระยะกุล
นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์
นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์
5หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2022 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร
6หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 28/2022จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง
7หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 26/2022 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร
8หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 28/2022 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)นายรัฐสภา  จิระกรานนท์
9หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 45/2565 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง
10หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)นางพัชรี  อาระยะกุล
นายรัฐสภา  จิระกรานนท์
นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์
11หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่น 24 สถาบันพระปกเกล้านางพัชรี  อาระยะกุล
นายรัฐสภา  จิระกรานนท์
12สัมมนาเรื่อง What is Business Transformation Actually?จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร
นายกฤษณ์  เสสะเวช
ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง
13การบรรยายเรื่อง “PDPA เศรษฐกิจดิจิทัลและสถาบันการเงิน” [รูปแบบ In – house Training]บรรยายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางพัชรี  อาระยะกุล
ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร
นายรัฐสภา  จิระกรานนท์
นายฉัตรชัย  ศิริไล
14หลักสูตร “Innovation / Digital Banking สำหรับคณะกรรมการธนาคาร” [รูปแบบ In – house Training] บรรยายโดย ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายพชร  อนันตศิลป์
นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์
นายอนุกูล  ปีดแก้ว
ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร
นายกฤษณ์  เสสะเวช
นายรัฐสภา  จิระกรานนท์
ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง
นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์
นายฉัตรชัย  ศิริไล
15หลักสูตร“การนำองค์กรสู่ความยั่งยืน : เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” [รูปแบบ In – house Training]บรรยายโดย ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐและกรรมการในคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights-CESCR)นายพชร  อนันตศิลป์
นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์
นายอนุกูล  ปีดแก้ว
ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร
นายกฤษณ์  เสสะเวช
นายรัฐสภา  จิระกรานนท์
ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
นายฉัตรชัย ศิริไล
16รับฟังการชี้แจงแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง วัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (Risk Culture) ของสถาบันการเงินนางพัชรี  อาระยะกุล
นายกฤษณ์  เสสะเวช
นายรัฐสภา  จิระกรานนท์
ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง
นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์
นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์
17สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคการเงิน จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยดร.กิริฎา  เภาพิจิตร
ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อ
18งานสัมมนา 2022 ACIIA Conference “EXPONENTIAL INTERNAL AUDIT : Accelerating Pace of Innovation and Transformation”นายรัฐสภา  จิระกรานนท์
19สัมมนาเรื่อง IOD National Director Conference 2022 – Wisdom for Future : Harmonizing the Diverse Boardsจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์

นอกจากนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการธนาคารยังได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของฝ่ายงานในสำนักงานใหญ่ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสาขา เพื่อให้ทราบถึงการทำงานหลักของธนาคาร การรับฟังเสียงของพนักงาน/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของธนาคารต่อไป