เงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

 • ออมเงิน / โอนชำระหนี้เงินกู้

รายละเอียดการฝากถอน

 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝากถอน

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้
  • สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 1.75 ต่อปี ทั้งจำนวน
  • สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก"ออมทรัพย์" ของยอดเงินฝากต่ำกว่า 100,000 บาท ที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น  (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร)
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
 • ฝากครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
 • ฝากไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม ไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้น ให้ ณ วันที่ปิดบัญชี

การเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไป
 • เฉพาะเงินฝากประเภทนี้รับฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชี เท่านั้น
 • ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เฉพาะบุคคลธรรมดา(ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (เฉพาะลูกค้าสินเชื่อ ธอส. ที่มีบัญชีเงินกู้อยู่ในปัจจุบัน)

เอกสาร

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร และคำสั่งธนาคารเรื่องการปฏิบัติงานขอหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

บริการเสริม

บัตร ATM

 • ได้รับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก(เฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ไม่เปิดบัญชีร่วมเท่านั้น)