ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)


ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)

ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)

ตราสารที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ฝากเงินเพื่อเป็นหลักฐานการรับฝากเงิน