ระบบ GHB Corporate

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

บริการนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้ลูกค้านิติบุคคลของธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถใช้บริการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเอกสาร ดังนี้
• รายละเอียดยอดคงเหลือบัญชีเงินฝาก และรายงานดอกเบี้ยค้างรับ
• รายละเอียดการจ่ายดอกเบี้ย
• รายการยอดเงินฝากประจำครบกำหนด
• Statement
• หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• สลากออมทรัพย์ ประวัติการถูกรางวัล