สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

เงื่อนไขพิเศษ

 • โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) เป็นสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี ซึ่งธนาคารให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยลูกค้าต้องนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้กู้เป็นรายเดือน

 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงินให้กู้สูงสุด

 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท

ระยะเวลาการกู้

 • อย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

 • คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 6.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีลูกค้ารายย่อย    = 4.55%

หมายเหตุ :    

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. ค่าประเมินราคาหลักประกัน

ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
1. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)
2. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยครึ่งหนึ่ง (50%)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยปลอดภาระจำนอง
 • ต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • กู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันเดียวกัน

เอกสาร

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • ทะเบียนบ้านหลักประกันที่มีชื่อผู้กู้หลักเป็น “เจ้าบ้าน” หรือ“ผู้อาศัย”
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

สื่อมัลติมีเดีย

 

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุ 50 ปี สามารถใช้สินเชื่อโครงการนี้ได้หรือไม่    
- ไม่ได้ ผู้กู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี (นับปี พ.ศ.ที่ผู้กู้เกิดจนถึงปัจจุบัน) และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยปลอดภาระจำนอง

2. สามารถกู้ร่วมกับบุคคลอื่นได้หรือไม่    
- สามารถกู้ร่วมได้เฉพาะกรณีคู่สมรส และพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ดังนี้
  1. กรณีมีคู่สมรส คู่สมรสต้องเข้ามาเป็นผู้กู้ร่วมและถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกัน
  2. หากมีการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันในหลักประกัน พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจะต้องเข้ามาเป็นผู้กู้ร่วมและต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้ตามหลักเกณฑ์ของโครงการนี้ 

3. ต้องกู้ขั้นต่ำเป็นระยะเวลาเท่าใด    
- อย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี

4. วงเงินให้กู้สูงสุดเท่าใด    
- วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท

5. สามารถรับเงินกู้เป็นเงินทั้งหมดเป็นเงินก้อนเลยได้หรือไม่    
- ไม่ได้ โดยธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้กู้เป็นรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้กู้ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีบริการ

6. ผู้กู้ต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าใดจึงจะขอใช้โครงการนี้ได้    
- โครงการนี้ไม่พิจารณารายได้ของผู้กู้ 

7. ผู้กู้จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้าง    

- ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมแทนผู้กู้ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมค่าประเมินหลักประกัน 
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนอง (ชำระให้กับสำนักงานที่ดินในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินจำนองจำนอง)
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยธนาคารรับผิดชอบแทนผู้กู้ 50% สำหรับค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยในครั้งแรก