สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

เงื่อนไขพิเศษ

 • โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) เป็นสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี ซึ่งธนาคารให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยลูกค้าต้องนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้กู้เป็นรายเดือน

หมายเหตุ : กำหนดพื้นที่นำร่องหลักประกันต้องตั้งอยู่ในเขต กทม.และปริมณฑล

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงินให้กู้สูงสุด

 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท

ระยะเวลาการกู้

 • อย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

 • คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 6.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

 1.  ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
 2.  ค่าประเมินราคาหลักประกัน

ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

 1. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)
 2. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)
 3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยครึ่งหนึ่ง (50%)   

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยปลอดภาระจำนอง
 • ต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • กู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันเดียวกัน

เอกสาร

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • ทะเบียนบ้านหลักประกันที่มีชื่อผู้กู้หลักเป็น “เจ้าบ้าน” หรือ“ผู้อาศัย”
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

สื่อมัลติมีเดีย