โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด 
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร 
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 7. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

หมายเหตุ 

 • กรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม
 • “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินตามสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือน ตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน และวงเงินประกันการกู้เงินในระบบบำเหน็จค้ำประกันของกรมบัญชีกลาง แล้วแต่ว่าจำนวนใดต่ำกว่า

หมายเหตุ
การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ ในการให้กู้เงินโครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • นานสูงสุด 30 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

MRR - 2.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 

การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระและเงินงวดกำหนดวงเงินให้กู้ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จริง บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี

หมายเหตุ

 • กรณีผู้กู้ถึงแก่ความตาย ให้ยกเว้นการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ นับแต่วันที่ธนาคารทราบข้อมูลการตายของผู้กู้จากระบบบำเหน็จค้ำประกัน
 • จนถึงวันที่กรมบัญชีกลางนำส่งเงินบำเหน็จตกทอดชำระหนี้เงินกู้ให้กับธนาคาร (วันที่ตามรอบปฏิทินที่กรมบัญชีกลางกำหนด)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)   = 4.295%

หมายเหตุ

 1. MRR ตามประกาศของธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

เป็นผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ออกหนังสือรับรองสิทธิให้นำบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการบำนาญ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงทางการเงิน

สมุดบัญชีเงินฝากแสดงรายรับเงินบำนาญรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

เอกสารหลักประกัน

 • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน(ฉบับจริง)
 • กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญามัดจำ(สำเนา)
 • กรณีสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
 • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร(สำเนา)
 • แบบก่อสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
 • กรณีไถ่ถอนจำนอง
 • สัญญากู้
 • สัญญาจำนอง
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน
 • กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานแสดงการซื้อหรือรายการอุปกรณ์ที่ประสงค์จะซื้อพร้อมราคาโดยประมาณ

หมายเหตุ

ในกรณีกู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารของแต่ละท่าน
ในกรณีจำเป็น ธนาคารขอหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

การชำระ / ค่างวด

กรมบัญชีกลางทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารและทำหน้าที่หักเงินบำนาญรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนของผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้กับธนาคาร

คำถามที่พบบ่อย

1. เป็นโครงการสำหรับผู้ได้รับบำเหน็จ และบำนาญทุกรายใช่หรือไม่    
- ใช่ โดยมีเงื่อนไขว่ากรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดต้องออกหนังสือรับรองสิทธิให้นำบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันเงินกู้กับธนาคาร 

2. ผู้กู้จำเป็นต้องนำหนังสือรับรองสิทธิฯ ฉบับจริง มาแสดงหรือไม่    
- ไม่จำเป็น ลูกค้าสามารถแสดงหนังสือรับรองสิทธิฯ ฉบับสำเนา หรือแสดงรหัสในหนังสือรับรองสิทธิฯ เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบได้

3. กู้ได้วงเงินสูงสุดเท่าใด    
- วงเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย 

4. สามารถกู้เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารได้หรือไม่    
- ได้

5. กู้ได้นานสูงสุดกี่ปี    
- ไม่เกิน 30 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 75 ปี