ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝาก

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

ข้อมูลการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้สนใจบัญชีเงินฝากสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจได้จาก website ของธนาคาร หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาของธนาคารที่ท่านสะดวก ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์อาจมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเปิดบัญชีที่แตกต่างกัน เช่น อายุผู้เปิดบัญชี ยอดเปิดบัญชีขั้นต่ำ เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น ท่านสามารถยื่นความประสงค์ในการเปิดบัญชีได้ที่สาขาใกล้บ้านหรือสาขาที่สะดวกในการใช้บริการ

ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝาก

  1. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการเปิดบัญชีในผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ต้องการ พร้อมยื่นเอกสารการเปิดบัญชี และกรอกใบคำขอเปิดบัญชี พร้อมลงนามในเอกสารการเปิดบัญชี ซึ่งพนักงานจะอธิบายรายละเอียดบัญชีเงินฝาก ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการฝาก-ถอนบัญชี การจ่ายดอกเบี้ย และอื่นๆ
  2. พนักงานผู้รับเปิดบัญชีทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารของผู้เปิดบัญชี พร้อมตรวจนับเงินที่รับเปิดบัญชีให้ถูกต้อง และให้ท่านลงนามตัวอย่างลายมือชื่อลงสมุดคู่ฝาก (กรณีเป็นบัญชีที่มีสมุดคู่ฝาก)
  3. พนักงานทำการเปิดบัญชีในระบบธนาคาร และจัดพิมพ์ข้อมูลลงสมุดคู่ฝาก (กรณีเป็นบัญชีที่มีสมุดคู่ฝาก) และนำเอกสารการเปิดบัญชีทั้งหมดให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติการเปิดบัญชี
  4. ผู้มีอำนาจลงนามตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเปิดบัญชี และลงนามอนุมัติการเปิดบัญชี
  5. พนักงานทำการส่งมอบสมุดคู่ฝากให้ท่าน เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดบัญชี