ระบบออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินฝาก

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

ระบบนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อ ให้ลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินฝาก ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฏากร(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) โดยการสมัครลงทะเบียนกับระบบ เพื่อดาวน์โหลด หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินฝาก

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรทางอิเล็กทรอนิกส์

  1. ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะขอใช้บริการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ธนาคารกำหนด และผู้ใช้บริการขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการลงทะเบียนขอใช้บริการ การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง หรือเป็นการกระทำของบุคคลอื่น หากกระทำโดยใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อการทำรายการของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้ผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการเสมือนหนึ่งผู้ใช้บริการทำด้วยตนเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐาน โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
  2. เมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 และลงทะเบียนขอใช้บริการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่าข้อมูลและการลงทะเบียนดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์ ธนาคารจะดำเนินการส่งUsername และ Password สำหรับการเข้าใช้บริการดังกล่าวไปยัง E-Mail ซึ่งผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร
  3. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษา Username และ Password สำหรับการเข้าใช้บริการดังกล่าวเป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใดนำ Username และ Password ไปใช้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้หรือไม่ก็ตาม ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
  4. ธนาคารจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนเพื่อการใช้บริการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรเท่านั้น ซึ่งธนาคารมีมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยธนาคารมีนโยบายในการกำหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  5. ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-Mail หรือ Passwordสำหรับการเข้าใช้บริการหรือต้องการยกเลิกการใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารได้โดยผ่านระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส. โทร. 0-2645-9000