ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)

ตราสารที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ฝากเงินเพื่อเป็นหลักฐานการรับฝากเงิน

ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)

ตอบโจทย์การลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับผลิตภัณฑ์ “ใบรับเงินฝากประจำ”
        ฝ่ายเงินฝากและพันธมิตรของ ธอส. ขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์
“ใบรับเงินฝากประจำ (Fixed Deposit Receipt) ที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า
พร้อมวิธีการสมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

ใบรับเงินฝากประจำ คืออะไร?
        ผลิตภัณฑ์ “ใบรับเงินฝากประจำ (Fixed Deposit Receipt) หรือเรียกสั้นๆว่า FDR”
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารทางการเงิน ภายใต้สโลแกน “ตอบโจทย์การลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า”
โดยกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล กองทุน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เปิดบัญชีครั้งแรก ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท
โดยได้รับเงินฝากคืน พร้อมดอกเบี้ยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดใบรับเงินฝากประจำ. 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ “ใบรับเงินฝากประจำ หรือ FDR”
        สำหรับใบรับเงินฝากประจำ หรือ FDR จัดเป็นตราสารการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ มีทั้งประเภทรายวันและประเภทรายเดือน เช่น 

 • ประเภทรายวัน ได้แก่ ระยะเวลา 7 วัน, 14 วัน หรือกำหนดวันฝาก
 • ประเภทรายเดือน ได้แก่ ระยะเวลา 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน, 6 เดือน 12 เดือน ถึง 60 เดือน

หรือกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาฝากได้ โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่ตามที่ตกลง
และผู้ฝากจะได้รับเงินฝากคืนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด
จึงทำให้ใบรับเงินฝากประจำ ตอบโจทย์กับการลงทุนเพื่อบริหารเงินขององค์กรได้อย่างคล่องตัว 

ความสะดวกในการใช้บริการใบรับเงินฝากประจำ
ในการใช้บริการใบรับเงินฝากประจำ หรือ FDR จะช่วยลดความยุ่งยากในการเปิดบัญชีของลูกค้า
รวมถึงการมอบความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นๆ ได้แก่ 

 • การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเงินครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท  
 • ใบรับเงินฝากประจำไม่มีการรับฝากเงินสด เมื่อเงินฝากครบกำหนดและถอน
  ธนาคารจะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะเท่านั้น (A/C Payee Only)
 • ไม่มีบัญชีคู่โอน ลูกค้าสามารถแจ้งธนาคารให้โอนดอกเบี้ยรับไปที่ธนาคารอื่นได้
 • สะดวกในการทำธุรกรรมแจ้งฝาก – ถอน ล่วงหน้าได้ มีพนักงานดูแลทุกบัญชี
 • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการวางเงินสำรอง สำหรับบริษัทประกันภัย / ประกันชีวิตได้
 • ทุกบัญชีของใบรับเงินฝากประจำ จะมีพนักงานในฝ่าย RM (Relation Management) ดูแลและให้บริการลูกค้าตั้งแต่การเปิดบัญชี บริการหลังการขาย เช่น ฝาก /ถอน / แจ้งยอดครบกำหนด / แจ้งข่าวสารธนาคาร เป็นต้น
 • มีบริการจัดส่งเอกสารรับ - ส่ง นอกสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่เสียเวลาในการเดินทาง

ติดต่อสอบถามอัตราดอกเบี้ย 
สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการใบรับเงินฝากประจำ หรือ FDR สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

 • ส่วนบริการลูกค้าเงินฝากทั่วไป  โทร 0-2645-9000 กด 5 กด 1 หรือ 0-2202-1311
 • ส่วนบริการลูกค้าเงินฝากกองทุน  โทร 0-2645-9000 กด 5 กด 1 หรือ 0-2202-2043

สำหรับลูกค้าธนาคาร ประเภทนิติบุคคลเท่านั้น

บริการนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้ลูกค้านิติบุคคลของธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถใช้บริการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเอกสาร ดังนี้

 • รายละเอียดยอดคงเหลือบัญชีเงินฝาก และรายงานดอกเบี้ยค้างรับ
 • รายละเอียดการจ่ายดอกเบี้ย
 • รายการยอดเงินฝากประจำครบกำหนด
 • Statement
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สลากออมทรัพย์ ประวัติการถูกรางวัล

เอกสารประกอบการสมัคร บริษัท (จำกัด) / บริษัทมหาชน (จำกัด)

1. แบบฟอร์มเปิดบัญชีนิติบุคคล
2. แบบฟอร์มการแสดงตน-บุคคลธรรมดา KYC ภาษาไทย :
3. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (รับรองการจดทะเบียนไม่เกิน 1 เดือน)
5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อบังคับบริษัท
6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (แบบ บอจ.5)/ บริษัทมหาชนจำกัด (บมจ.006)
7. สำเนาบัตรผู้เสียภาษีอากร, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
8. รายงานการประชุมของบริษัท / หนังสือแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี
9. หนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจกระทำการแทน
10. สำเนา “บัตรประจำตัวประชาชน” ของ ผู้บริหารสูงสุด ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล/บริษัทที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ (ด้านหน้า และ ด้านหลัง ลงนามรับรอง)

เอกสารประกอบการสมัคร มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

1. แบบฟอร์มเปิดบัญชีนิติบุคคล
2. แบบฟอร์มการแสดงตน-บุคคลธรรมดา KYC ภาษาไทย
3. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
4. เอกสารแสดงการจดทะเบียนมูลนิธิ /สมาคม / ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสหกรณ์
5. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน
6. ข้อบังคับของมูลนิธิสมาคม สโมสร ซึ่งจดทะเบียนในนามสมาคม /ข้อบังคับสหกรณ์
7. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (กรณีไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้) หรือประกาศกระทรวงการคลังให้มูลนิธิสมาคม เป็นองค์การสาธารณกุศล (กรณีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้)
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี และกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และสำเนา ทะเบียนบ้านของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงนาม
10. หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนมูลนิธิสมาคม สโมสร ที่จดทะเบียนในนามสมาคม /หนังสือมอบอำนาจทำการแทนสหกรณ์

เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันการเงิน

1. แบบฟอร์มเปิดบัญชีนิติบุคคล
2. แบบฟอร์มการแสดงตน-บุคคลธรรมดา KYC ภาษาไทย
3. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท จำกัด บริษัทมหาชน จำกัด
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งลงวันที่รับรองโดยเจ้าพนักงานไม่เกิน  1  เดือน
6. หนังสือบริคณห์สนธิ
7. ข้อบังคับของบริษัท จำกัด บริษัทมหาชน จำกัด
8. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
9. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท แสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีและกำหนดอำนาจและเงื่อนไขการสั่งจ่าย พร้อมประทับตรา
11. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนาม
12. หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่กรรมการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มีอำนาจในการถอนเงิน

เอกสารประกอบการสมัคร ราชการ รัฐวิสาหกิจ

1. แบบฟอร์มเปิดบัญชีนิติบุคคล
2. แบบฟอร์มการแสดงตน-บุคคลธรรมดา KYC ภาษาไทย
3. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
4. หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีและกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
6. หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ มอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน
7. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น ซึ่งระบุเลขประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ

คำถามที่พบบ่อย

1. เปิดบัญชีใบรับเงินฝากประจำ (FDR) ขั้นต่ำเท่าไหร่   
- การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเงินครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท

2. ประเภทลูกค้าที่ให้บริการ   
- บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สถาบันไม่แสวงหากำไร สถาบันการเงิน กองทุน ราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

3. ใบรับเงินฝากประจำ (FDR) สามารถฝากเป็นเงินสดและถอนเป็นเงินสดได้หรือไม่ 
- ไม่มีการรับฝากเงินสด เมื่อเงินฝากครบกำหนดและถอน ธนาคารจะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ (A/C Payee Only) หรือ โอนบาทเนต (BAHTNET)

4. ใบรับเงินฝากประจำ หรือ FDR สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้หรือไม่
- กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาฝากได้ ผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ มีทั้งประเภทรายวันและประเภทรายเดือน เช่น

 • ประเภทรายวัน ได้แก่ ระยะเวลา 7 วัน, 14 วัน
 • ประเภทรายเดือน ได้แก่ ระยะเวลา 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน, 6 เดือน 12 เดือน ถึง 60 เดือน หรือกำหนดวันฝาก

5. ใบรับเงินฝากประจำ (FDR) ให้บริการที่สาขาใดบ้าง 
- ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอใช้บริการได้ที่ ฝ่ายเงินฝากและพันธมิตร สำนักงานใหญ่ เท่านั้น สนใจติดต่อหมายเลข 02-202-1311, 02-202-2450 และ 02-202-2043 ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. 
  โดยให้บริการลูกค้าตั้งแต่การเปิดบัญชี /ฝาก-ถอน / บริการแจ้งยอดครบกำหนด, จัดส่งเอกสารรับ - ส่ง นอกสถานที่ ทุกบัญชีเงินฝากมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารให้บริการ