ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)

ตราสารที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ฝากเงินเพื่อเป็นหลักฐานการรับฝากเงิน

ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการใบรับเงินฝากประจำ FDR – GHBank ง่ายๆ ดัง นี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการฯ และจัด เตรียมเอกสารประกอบการสมัครได้ตามเมนู  "เอกสารประกอบการสมัคร"
2. กรอกข้อมูลพร้อมลงนาม – กรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการ  พร้อมทั้งลง ลายมือชื่อและตราประทับ (ถ้ามี)
3. จัดส่งใบคำขอใช้บริการฯ และ Upload เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ :
https://cm01.ghba nk.co.th/GHBOPENFDR/FDR_FRONTEND/
หากไม่สามารถ Upload เอกสารเปิดบัญชีได้กรุณาติดต่อ 02-2021311
4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ ท่านสามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยยื่นเอกสารขอ เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการฯ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการฯ ตามที่ช่องทางที่ธนาคารกำหนด

คู่มือการใช้งานสำหรับลูกค้า: ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่

 

เอกสารประกอบการสมัคร บริษัท (จำกัด) / บริษัทมหาชน (จำกัด)

1. แบบฟอร์มเปิดบัญชีนิติบุคคล
2. แบบฟอร์มการแสดงตน-บุคคลธรรมดา KYC ภาษาไทย :
3. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (รับรองการจดทะเบียนไม่เกิน 1 เดือน)
5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อบังคับบริษัท
6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (แบบ บอจ.5)/ บริษัทมหาชนจำกัด (บมจ.006)
7. สำเนาบัตรผู้เสียภาษีอากร, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
8. รายงานการประชุมของบริษัท / หนังสือแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี
9. หนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจกระทำการแทน
10. สำเนา “บัตรประจำตัวประชาชน” ของ ผู้บริหารสูงสุด ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล/บริษัทที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ (ด้านหน้า และ ด้านหลัง ลงนามรับรอง)

เอกสารประกอบการสมัคร มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

1. แบบฟอร์มเปิดบัญชีนิติบุคคล
2. แบบฟอร์มการแสดงตน-บุคคลธรรมดา KYC ภาษาไทย
3. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
4. เอกสารแสดงการจดทะเบียนมูลนิธิ /สมาคม / ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสหกรณ์
5. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน
6. ข้อบังคับของมูลนิธิสมาคม สโมสร ซึ่งจดทะเบียนในนามสมาคม /ข้อบังคับสหกรณ์
7. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (กรณีไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้) หรือประกาศกระทรวงการคลังให้มูลนิธิสมาคม เป็นองค์การสาธารณกุศล (กรณีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้)
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี และกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และสำเนา ทะเบียนบ้านของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงนาม
10. หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนมูลนิธิสมาคม สโมสร ที่จดทะเบียนในนามสมาคม /หนังสือมอบอำนาจทำการแทนสหกรณ์

เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันการเงิน

1. แบบฟอร์มเปิดบัญชีนิติบุคคล
2. แบบฟอร์มการแสดงตน-บุคคลธรรมดา KYC ภาษาไทย
3. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท จำกัด บริษัทมหาชน จำกัด
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งลงวันที่รับรองโดยเจ้าพนักงานไม่เกิน  1  เดือน
6. หนังสือบริคณห์สนธิ
7. ข้อบังคับของบริษัท จำกัด บริษัทมหาชน จำกัด
8. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
9. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท แสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีและกำหนดอำนาจและเงื่อนไขการสั่งจ่าย พร้อมประทับตรา
11. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนาม
12. หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่กรรมการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มีอำนาจในการถอนเงิน

เอกสารประกอบการสมัคร ราชการ รัฐวิสาหกิจ

1. แบบฟอร์มเปิดบัญชีนิติบุคคล
2. แบบฟอร์มการแสดงตน-บุคคลธรรมดา KYC ภาษาไทย
3. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
4. หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีและกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
6. หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ มอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน
7. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น ซึ่งระบุเลขประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ