เงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll

เงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

 • เพื่อใช้เป็นบัญชีโอนเงินเดือนของพนักงานบริษัท/หน่วยงานภายนอกผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายละเอียดการฝากถอน

 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝากถอน

อัตราดอกเบี้ย

 •  อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ ร้อยละ 1.50 ต่อปี นับจากวันที่ฝาก
 • ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคารเงินฝาก GH BANK Pay-Roll โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ทุกวันที่ 15 ของเดือน หากเดือนใดดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดเกิน 20,000 บาท ให้เริ่มหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่เดือนนั้นเป็นต้นไป จนครบกำหนดปีภาษีนั้นๆ

 • จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน

   

การเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีเงินฝากโดยไม่ต้องนำฝากเงินในวันที่เปิดบัญชี (0.00 บาท)
 • ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เฉพาะบุคคลธรรมดา(ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

เอกสาร

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร และคำสั่งธนาคารเรื่องการปฏิบัติงานขอหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

 

บริการเสริม

บัตร ATM

 • ได้รับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก
 • กรณีทำธุรกรรมประเภทรายการถอนเงิน/สอบถาม/โอนเงิน (ยกเว้น ORFT) ผ่านเครื่อง ATM ฟรี ค่าธรรมเนียมทำรายการผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศ 5 ครั้ง/เดือน (ยกเว้นบัตร ATM บัญชีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลถอนเงินผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการนำเงินเดือนพนักงานของหน่วยงาน/บริษัท เข้าบัญชีเงินฝากกับธนาคารเฉพาะปีแรก