เงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.

คำถามที่พบบ่อย

1. กลุ่มลูกค้าใดที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้
- ลูกค้าสินเชื่อ ธอส. (ผู้กู้หลัก หรือ ผู้กู้ร่วม) เพื่อสมัครหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ธอส. 

2. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำจำนวนเงินเท่าใด
- 500 บาท

3. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ 

4. ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย

5. สามารถถอนเงินได้หรือไม่
- สามารถถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอกับจำนวนเงินงวดที่ระบุในสัญญากู้เงิน และ/ หรือ บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน