บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ฝากถอนคล่องตัว ผ่านตู้ ATM และสาขา ธอส. ทั่วไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

สำหรับใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดการฝากถอน

 • ฝากถอนสะดวกสบาย ทั้งที่ สาขา เคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ และตู้ ATM ของธนาคาร
 • ถอนเงินสดได้ทันใจ จาก ตู้ ATM ของธนาคาร
  • หากยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และหยุดเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป คิดค่ารักษาบัญชีครั้งละ 50 บาท ปีละ 2 ครั้ง

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม ประกาศของธนาคาร
 • การจ่ายดอกเบี้ย
  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากในอัตราตามประกาศของธนาคารโดยคำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือเป็นรายวัน 
  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยนำฝากเข้าในวันสิ้นงวดบัญชี (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม) 

การเปิดบัญชี

รายละเอียด

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาทั่วไป
 • บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

บริการเสริม

บัตร ATM

 • ถอนเงินสด
 • โอนเงินระหว่างบัญชี ธอส. / ต่างธนาคาร
 • โอนชำระหนี้เงินกู้ ธอส. ได้ทั้งของตนเองและบุคคลอื่น