เงินฝากธอส.ประชารัฐ

เงินฝากธอส.ประชารัฐ

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

เพื่อเป็นการออมเงินตามโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (Financial Literacy) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการออมให้กับประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการออมก่อนใช้ คิดก่อนจ่าย สร้างวินัยในการออม ตลอดจนสามารถวางแผนการเงินในระดับเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมโดยมีการถ่ายทอด “ความรู้ทางการเงิน”  และมีการจัดอบรมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1.  รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
  2.  ผ่านการอบรมของโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (Financial Literacy) เท่านั้น

สำหรับลูกค้าที่ผ่านโครงการจะได้รับการเชิญชวนและการสนับสนุนให้มีการออมโดยการเปิดบัญชีเงินฝากธอส.ประชารัฐ ของธนาคาร

รายละเอียดการฝากถอน

  • ฝากถอนได้

อัตราดอกเบี้ย

  • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 3 แสนบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.65% ต่อปี ทั้งจำนวน
  • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 3 แสนบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.90% ต่อปี ทั้งจำนวน
    (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร)

 

การเปิดบัญชี

  • เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ(กลุ่ม 1และ 9) สำหรับลูกค้าที่ผ่านโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (Financial Literacy) เท่านั้น
  • รับเปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริการเสริม

  • ได้รับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก