เงินฝาก Campus Savings

เงินฝาก Campus Savings

คำถามที่พบบ่อย

1. กำหนดอายุผู้เปิดบัญชีเงินฝากหรือไม่
- รับเปิดบัญชีเงินฝากเฉพาะนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ 

3.ใช้เป็นบัญชีหักค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ได้หรือไม่
- ได้ ในกรณีที่ผู้ฝากบรรลุนิติภาวะแล้ว

4. ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย

5. จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงินหรือไม่
- ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงิน