เงินฝากออมทรัพย์รับโชค

เงินฝากออมทรัพย์รับโชค

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

 • เพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับการรับเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. และเพื่อรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอน

รายละเอียดการฝากถอน

 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

การจ่ายอัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน  300 ล้านบาท  ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
 • วงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 300 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี

(ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)

 • จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง
 • ฝากเงินครบตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด และ จ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
 • ฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
 • งดเว้นการบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

การเปิดบัญชี

 • เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต กองทุนรวม กองทุนต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบข. กองทุนส่วนบุคคล ส่วนราชการ และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ สำหรับลูกค้าสลากออมทรัพย์ธอส. เท่านั้น
 • รับเปิดบัญชีได้ 1 ราย / หน่วยงาน /องค์กร /บริษัท /กองทุนต่อ 1 บัญชี เท่านั้น สำหรับบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญและบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศไม่สามารถเปิดบัญชีชื่อร่วมได้
 • สามารถใช้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ โอนเงินชำระหนี้เงินกู้ Internet Mobile BankingPromptpay และ GHB ALL
 • ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับการรับเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. และ เพื่อรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอน