เงินฝาก ธอส. รักการออม

เงินฝาก ธอส. รักการออม

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

 • ออมเงิน

รายละเอียดการฝากถอน

 • ไม่มีกำหนดระยะเวลาฝาก
 • ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนเงินในการถอน

อัตราดอกเบี้ย

 • ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก “ธอส.-รักการออม” ที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 •  หากจำนวนเงินฝากในบัญชีคงเหลือไม่ถึง 50 บาท ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยให้
 • คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ในอัตราตามประกาศของธนาคาร โดยคำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือเป็นรายวันและนำดอกเบี้ยทบต้นเข้าบัญชีในวันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม แต่ถ้าผู้ฝากเงินปิดบัญชีไปก่อนที่ธนาคารนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
 • ฝากครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
 • ฝากไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม ไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันที่ปิดบัญชี

 

 

การเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เด็ก นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่แรกเกิด ถึง อุดมศึกษา (แรกเกิด – 24 ปีบริบูรณ์)


เอกสาร

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร และคำสั่งธนาคารเรื่องการปฏิบัติงานขอหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

 

บริการเสริม

บัตร ATM

 • ไม่มี