เงินฝาก ธอส. รักการออม

เงินฝาก ธอส. รักการออม

คำถามที่พบบ่อย

1. กลุ่มลูกค้าใดที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้
- กลุ่มลูกค้าเด็ก นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่แรกเกิด ถึง อุดมศึกษา (แรกเกิด - 24 ปีบริบูรณ์)

2. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำจำนวนเงินเท่าใด
-  ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป

3. หลักฐานในการเปิดบัญชีเงินฝากสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง
-  กรณีผู้เยาว์ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือ มีอายุต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (กรณีมีบิดาหรือมารดา)
    (1) บัตรนักเรียนของผู้เยาว์ที่มีรูปถ่าย หรือสำเนาสูติบัตรของผู้เยาว์ และรูปถ่าย 1 รูป
    (2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
    (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาหรือมารดา พร้อมลายเซ็น
    (4) หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
- กรณีผู้เยาว์ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือ มีอายุต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (กรณีมีผู้ใช้อำนาจปกครองตามคำสั่งศาล)
    (1) บัตรนักเรียนของผู้เยาว์ที่มีรูปถ่าย หรือสำเนาสูติบัตรของผู้เยาว์ และรูปถ่าย 1 รูป
    (2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
    (3) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ใช้อำนาจปกครอง
    (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้อำนาจปกครองตามคำสั่งศาล พร้อมลายเซ็น
    (5) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ใช้อำนาจปกครองตามคำสั่งศาล

4. เปิดได้กี่บัญชี
- ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีได้ไม่เกิน 5 บัญชี

5. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- ไม่สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฯ ไม่ได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

6. ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย

7. สามารถถอนเงินได้หรือไม่
- หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง  ครั้งที่ 2 และครั้งต่อไปคิดค่าธรรมเนียมการถอนในอัตรา 1% ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50 บาทต่อครั้ง