สลากออมทรัพย์ ชุดเกล็ดดาว Plus (สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย)

(สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย)

สลากออมทรัพย์ ชุดเกล็ดดาว Plus (สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย)

คำถามที่พบบ่อย

1. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus  มีราคาหน่วยละเท่าไร
- ราคาหน่วยละ 5,000 บาท

2. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus  มีอายุสลากกี่ปี
- 2 ปี

3. ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus  มีอัตราดอกเบี้ยหน้าสลากต่อปีเท่าไร
- 0.65 % ต่อปี 

4. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus มีมูลค่ารางวัลที่ 1 จำนวนเงินเท่าไร
- 1,000,000 บาท ต่อหมวด

5. ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus ขั้นต่ำเท่าไร จึงจะถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขท้าย 2 ตัวสลับ ทุกงวด
- ซื้อ 100 หน่วย เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท จะถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขท้าย 2 ตัวสลับ ทุกงวด

6. ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus ขั้นต่ำเท่าไร จึงจะถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขท้าย 2 ตัวสลับ และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัวสลับ ทุกงวด
 - ซื้อ  1,000 หน่วย เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท จะถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขท้าย 2 ตัวสลับ และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัวสลับ ทุกงวด

7. หากไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus  ก่อนระยะเวลา 2 ปี จะได้รับเงินเท่าไร
- ฝากไม่ครบ 3 เดือน ไถ่ถอนหักร้อยละ1 ต่อหน่วย ได้รับเงินคืน 4,950 บาท
  ฝากครบ 3 เดือนไม่ครบ 2 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 5,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้รับดอกเบี้ย   

8. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus  ฝากครบ 2 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละเท่าไร
- ฝากครบ 2 ปี ได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 5,065 บาทต่อหน่วย