สลากออมทรัพย์ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ธอส. (สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย )

สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย

สลากออมทรัพย์ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ธอส. (สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย )

คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 สำหรับโปรโมชั่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ธอส. (ซื้อสลากออมทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 กันยายน 2566)
1. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 มีราคาหน่วยละเท่าไร
- ราคาหน่วยละ 1,000 บาท

2. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 มีอายุสลากกี่ปี
- 3 ปี

3. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 มีมูลค่ารางวัลที่ 1 จำนวนเงินเท่าไร
- 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

4. ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 จะได้รับผลตอบแทนเท่าไร
- สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 เมื่อถือสลากครบอายุ 3 ปี จะได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยหน้าสลาก 1.25%ต่อปี และได้รับผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพสินเชื่อ 0.15% ต่อปี รวมรับผลตอบแทนสูงสุด 1.40%ต่อปี ทั้งนี้ การรับผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพสินเชื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ดังนี้
             กรณีที่ 1 หากอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อในโครงการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ต่ำกว่าอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยหน้าสลากปกติ 1.25% และอัตราดอกเบี้ยหน้าสลากบวกเพิ่ม 0.15% รวมเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับ เท่ากับ 1.40 % ต่อปี ในวันที่สลากครบกำหนดไถ่ถอนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงิน 1,042.00 บาทต่อหน่วย
             กรณีที่ 2 หากอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อในโครงการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568  มากกว่าอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ธนาคารจะจ่ายเฉพาะอัตราดอกเบี้ยหน้าสลากปกติ 1.25% ต่อปีในวันที่สลากครบกำหนด  ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงิน 1,037.50 บาทต่อหน่วย 

5. ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 ขั้นต่ำเท่าไร จึงจะถูกเลขท้าย 2 ตัวทุกงวด
- ซื้อ 100 หน่วย จำนวนเงิน 100,000 บาท ถูกเลขท้าย 2 ตัวทุกงวด ได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.880% ต่อปี

6. ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 ขั้นต่ำจำนวนเท่าไร จึงจะถูกเลขท้าย 2 ตัว และเลขท้าย 3 ตัวทุกงวด
- ซื้อ 1,000 หน่วย จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ถูกเลขท้าย 2 ตัว และเลขท้าย 3 ตัวทุกงวด ได้รับผลตอบแทน ขั้นต่ำ 1.988% ต่อปี

7. หากไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566  ก่อนระยะเวลา 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่าไร
- ฝากไม่ครบ 6 เดือน ไถ่ถอนหักร้อยละ 1 ต่อหน่วย ได้รับเงินคืน 990 บาท
  ฝากครบ 6 เดือนไม่ครบ 3 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 1,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้รับดอกเบี้ย