สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 สำหรับโปรโมชั่นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2567 (สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย)

(สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย)

สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 สำหรับโปรโมชั่นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2567 (สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย)

คำถามที่พบบ่อย

สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 สำหรับโปรโมชั่นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2567 

1. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 มีราคาหน่วยละเท่าไร
- ราคาหน่วยละ 1,000 บาท

2. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 มีอายุสลากกี่ปี
- 3 ปี

3. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 มีมูลค่ารางวัลที่ 1 จำนวนเงินเท่าไร
- 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

4. ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 จะได้รับผลตอบแทนเท่าไร
 -  สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 เมื่อถือสลากครบอายุ 3 ปี จะได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยหน้าสลาก 1.25%ต่อปี และได้รับผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพสินเชื่อ 0.15% ต่อปี รวมรับผลตอบแทนสูงสุด 1.40%ต่อปี ทั้งนี้ การรับผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพสินเชื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ดังนี้
            - กรณีที่ 1 หากอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อในโครงการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ต่ำกว่าอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยหน้าสลากปกติ 1.25% และอัตราดอกเบี้ยหน้าสลากบวกเพิ่ม 0.15% รวมเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับ เท่ากับ 1.40 % ต่อปี ในวันที่สลากครบกำหนดไถ่ถอนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงิน 1,042.00 บาทต่อหน่วย
            - กรณีที่ 2 หากอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อในโครงการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568  มากกว่าอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ธนาคารจะจ่ายเฉพาะอัตราดอกเบี้ยหน้าสลากปกติ 1.25% ต่อปีในวันที่สลากครบกำหนด  ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงิน 1,037.50 บาทต่อหน่วย 

5. ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 ขั้นต่ำเท่าไร จึงจะถูกเลขท้าย 2 ตัวทุกงวด
- ซื้อ 100 หน่วย จำนวนเงิน 100,000 บาท ถูกเลขท้าย 2 ตัวทุกงวด ได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.880% ต่อปี

6. ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566 ขั้นต่ำจำนวนเท่าไร จึงจะถูกเลขท้าย 2 ตัว และเลขท้าย 3 ตัวทุกงวด
- ซื้อ 1,000 หน่วย จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ถูกเลขท้าย 2 ตัว และเลขท้าย 3 ตัวทุกงวด ได้รับผลตอบแทน ขั้นต่ำ 1.988% ต่อปี

7. หากไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูนปี 2566  ก่อนระยะเวลา 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่าไร
- ฝากไม่ครบ 6 เดือน ไถ่ถอนหักร้อยละ 1 ต่อหน่วย ได้รับเงินคืน 990 บาท
  ฝากครบ 6 เดือนไม่ครบ 3 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 1,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้รับดอกเบี้ย