สลากออมทรัพย์ ชุดนาคราช

สลากออมทรัพย์ ชุดนาคราช

คำถามที่พบบ่อย

1. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช มีราคาหน่วยละเท่าไร
- ราคาหน่วยละ 1,000 บาท

2. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช มีอายุสลากกี่ปี
- 3 ปี

3. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช มีอัตราดอกเบี้ยหน้าสลากต่อปีเท่าไร
- 1.00% ต่อปี

4. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช มีมูลค่ารางวัลที่ 1 จำนวนเงินเท่าไร
- 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 

5. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช  มีจุดเด่นผลิตภัณฑ์อย่างไร
- อัตราดอกเบี้ยหน้าสลาก 1.00% ต่อปี มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. (ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 อยู่ที่  0.45%ต่อปี ) และยังมีสิทธิลุ้นรางวัลใหญ่และรางวัลเลขท้ายเพิ่ม

6. ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช จำนวนเท่าไร จึงจะถูกรางวัลเลขท้ายทุกงวด

- ซื้อสลากออมทรัพย์ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ถูกรางวัลเลขท้าย 2-ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 ทุกงวด ได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.72%ต่อปี
- ซื้อสลากออมทรัพย์ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 ทุกงวด ได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.84% ต่อปี

7. หากไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช  ก่อนระยะเวลา 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงินเท่าไร
- ฝากไม่ครบ 6 เดือน ไถ่ถอน หักร้อยละ 1 ต่อหน่วย ได้รับเงินคืน 990 บาท
- ฝากครบ 6 เดือนไม่ครบ 3 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 1,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้รับดอกเบี้ย   

8. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช  ฝากครบ 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงินเท่าไร
- ฝากครบ 3 ปี ได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 1,030 บาทต่อหน่วย